Adatkezelési Szabályzat

 

Adatkezelési Szabályzat
GOOTOOLS Kft.

  1. A szabályzat célja:

A jelen Szabályzatot a GOOTOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság azzal a céllal hozta létre, hogy rögzítse a Társaság által alkalmazott adatkezelési- és adatvédelmi irányelveket, valamint a www.gootools.hu weboldal adatvédelmi- és adatkezelési politikáját. Annak érdekében, hogy a jelen Szabályzatban ismertetett adatvédelmi szabályok mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját rögzítsék, illetve hogy mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen adatvédelmi irányelveinket meghatározott időszakonként aktualizáljuk és frissítsük. Amennyiben a GOOTOOLS Kft. Adatkezelési Szabályzatában rögzített irányelvek bármelyikében változás állna be, annak módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon.
Kérjük a szolgáltatásunk igénybevevőit, rendszeresen tanulmányozzák az Adatvédelmi Szabályzatunk legfrissebb tartalmát.

2. Fogalom meghatározások:


2.1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és azok törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;


2.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; jelen esetben a GOOTOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;


2.4. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;


2.5. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


2.6. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;


2.7. Jogos érdek: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

3. Az adatkezelést végző szervezet neve, azonosító adatai, elérhetősége:
Adatkezelő: GOOTOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2339 Majosháza, Jókai utca 19.
Cégjegyzékszáma: 13-09-206629
Adószáma: 27987445-2-13
e-mail címe: info@gootools.hu

4. Általános információk


A következőkben pontról pontra bemutatjuk, hogy mi történik a személyes adataival weboldalunk használatakor. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amelyek alkalmasak az Ön beazonosítására.


4.1. Adatgyűjtés weboldalunkon
4.1.1. Ki felelős a weboldalon történő adatgyűjtésért?
A weboldalon gyűjtött adatokat a weboldal kezelője dolgozza fel. A kezelő elérhetősége ebben az adatvédelmi szabályzatban található.


4.1.2. Hogyan gyűjti a GOOTOOLS Kft. az adatokat?
A Vevő természetes személy Kapcsolattartójának nevét, e-mail címét, telefonszámát gyűjtjük, ha Ön rendelkezésünkre bocsátja azokat, amelyek a kapcsolatfelvételt és folyamatos kapcsolattartást szolgálják.


4.1.3. A www.gootools.hu weboldal fejlesztése érdekében bizonyos információkat, adatokat a weboldalunkon tett látogatásai során gyűjthetünk és feldolgozhatunk az Ön oldalunkon történt böngészési tevékenységével kapcsolatban.
Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb információért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.

5. Látogatói adatkezelés a GOOTOOLS Kft. honlapján
5.1. A sütik (cookie-k) olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. Cookie-kat azért használunk, mert az internetes szolgáltatásunkat megkönnyíti és kényelmesebbé teszi.


5.2. Állandó cookie-k: (pl.: a honlap nyelvi beállítása), amelyek addig a számítógépén maradnak, amíg a felhasználó le nem törli azokat. Az Európai Bizottság irányelvei alapján a cookie-kat a felhasználó eszközén elhelyezni csak a felhasználó engedélyével lehet.


5.3. Ideiglenes cookie-k: ezeket a rövid adatfájlokat weboldalunk csak egy adott munkamenet ideje alatt helyez el a felhasználó eszközén. Az oldalunk látogatói bármikor letilthatják a Google cookie-jait az általuk használt böngészőprogram erre szolgáló beállítási felületén.

6. Mi az adatkezelés célja és jogalapja?
A Vevő természetes személy Kapcsolattartójának személyes adatait (nevét, e-mail címét, telefonszámát) kizárólag kapcsolattartás céljára használjuk a szerződő félek jogos érdekei érvényesítéséhez.
A GOOTOOLS Kft. munkavégzése során lehetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja, hogy bizonyos információkat továbbítsunk más szervezetek részére. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül az alábbiak:

6.1. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Szolgáltatásaink kivitelezéséhez az alábbi szervezeteknek továbbíthatjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:
-futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó partnereinknek;Adatait egyéb célokra nem továbbítjuk az Ön engedélye nélkül. Adatait hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik félnek sem hirdetési -, sem más célokra.

6.2. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?
A GOOTOOLS Kft. a Vevővel fennálló üzleti kapcsolat időtartama alatt, illetve a Vevő által történő új Kapcsolattartó kijelöléséig tárolja az Ön személyes adatait.

7. Adatvédelem
A GOOTOOLS Kft. kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak mindenkori védelmét.
Személyes adatait bizalmasan kezeljük, az adatvédelmi törvényi szabályozás és a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint.
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a világhálón továbbított kommunikációja és adatai biztonsága sérülhetnek. Nem tudjuk garantálni adatainak teljes körű védelmét olyan harmadik felekkel szemben, akik törvénytelen módon férhetnek hozzá adataihoz.
Az ellenőrzésünk alá nem tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

7.1. Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatosan?
– Minden esetben joga van ingyenes tájékoztatást kérni a tárolt adatokról, azok forrásáról, címzettjeiről, valamint az adatgyűjtés céljáról.
– Joga van ahhoz, hogy kérje adatai kijavítását, letiltását vagy törlését.
– Ha további kérdése van az adatvédelem témakörében, keressen bennünket bizalommal az Adatvédelmi Szabályzatunkban megadott elérhetőségeken.
– Adott esetben panasszal élhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

8. SSL-titkosítás
– A www.gootools.hu weboldal biztonsági és adatvédelmi okokból SSL- titkosítást használ. A titkosított kapcsolat úgy ismerhető fel, hogy a böngésző címsorában “http://” helyett “https://” látható, és megjelenik a lakat szimbólum.
– Az SSL-titkosítás használata közben a GOOTOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak küldött adatokat nem láthatja harmadik fél.


Majosháza, 2020. augusztus 4.